Askeri Ceza Kanunu’nda Firar Suçu

Askeri Ceza Kanunu’nda Firar Suçu

Milli savunmayı gereği gibi yerine getirmek, silahlı kuvvetler içinde hizmet ve görevin devamlılığını sağlamak maksadıyla Askeri Ceza Kanunu’nda firar suçu düzenlenmektedir. Firar suçu, Askeri Ceza Kanunu kapsamında “yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar” kısmında yer almaktadır. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerin bütünlüğü, disiplini ve askerlerin hizmetine olan bağlılığı sağlanarak vazife ihlali önlenmektedir.

Firar suçu, Askeri Ceza Kanunu madde 66’da “

1) Aşağıda yazılı askeri şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur:

a) Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar,

b) Kıt’asından veya görevini yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler,

2) Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/askeri-ceza-kanununda-firar-sucu/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Askeri Ceza Kanunu’nda Firar Suçu

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Silahlı kuvvetlerin görevlerini gereği gibi iyi bir şekilde yerine getirmeleri için askeri hiyerarşi içinde emre itaat edilmesi ve katı bir disiplin tesisi gerekmektedir. Bu kapsamda hiyerarşinin korunup Amir veya üste tehdit suçu, Askeri Ceza Kanunu madde 82’de “askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar” arasında düzenlenmektedir. Amir- maiyet, ast- üst arasındaki itaat ve inkıyadın bozulması silahlı kuvvetlerin görevini gereği gibi yapamamasına, milli savunma hizmetinin aksamasına sebep olacaktır. Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen Amir ve üste tehdit suçu ile her şeyden önce amir- maiyet, ast- üst arasındaki saygı ilişkisine uyularak milli savunma hizmetinin disiplinli ve düzenli işlemesi amaçlanmaktadır.

Amir veya üste tehdit suçu, Askeri Ceza Kanunu madde 82’de “Amir veya üstünü herhangi bir suretle tehdit edenlere, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. Fiil toplu asker karşısında veya silahlı iken veya hizmet esnasında işlendiği takdirde, verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz.” olarak düzenlenmektedir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/amir-veya-ustu-tehdit-sucu/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Amir veya Üstü Tehdit Suçu ve Cezası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Bir suça ilişkin soruşturma ya da kovuşturma sırasında uygulanacak  koruma tedbirlerini CMK’de belirtilmiştir. Bu adli kontrol ve tutuklama kararı gelmektedir. Tutuklama kararı hürriyeti bağlayıcı bir yaptırım olduğu için yargılama süresinde beraat kararı alındığı takdirde bunun karşılanması gereklidir. Bu sebeple hazine tarafından tazminat ödenir.

Usul kurallarına uymama veya keyfi adli işlemler nedeniyle (haksız işlemler)  soruşturma veya kovuşturma sırasında kişilerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi zarar halleri ile bu haller gerçekleştiğinde zarar gören kişilerin Devleti dava etmek ve zararlarının giderilmesini istemek hakkını CMK.nin 141.maddesi düzenlemektedir.

Devlet, bireyler için vardır ve onun haklarını korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle, devletin kendisi de bireylere zarar verdiği takdirde, bu zararları gidermelidir. Maddede, yargının verdiği zararların giderilmesi için, yine yargıya başvurulması söz konusu edilmektedir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/koruma-tedbirleri-nedeniyle-tazminat-davasi/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

Haberleşmenin özgürlüğü insanın temel haklarındandır. Gelişen dünyada bu hakkın gerekliliği ve özgürlüğü önemle vurgulanmaktadır. Uluslararası belgelerde bu temel hakkın korunması gerektiği belirtilmektedir. İnsan topluluğunun bulunduğu yerde haberleşme ve iletişim kendisini gösterir işte bu haberleşmenin korunması için demokratik hukuk devletleri anayasalarında düzenlemeler yapar, bu hakkın korunması için müeyyideler yaratır.

Bu bilgiler ışığında Anayasanın kişinin hakları ve ödevlerini düzenleyen ikinci bölümünde “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlığı altında haberleşme özgürlüğüne yer verilmiştir. Temel bir hak olan haberleşme özgürlüğünün korunması ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu hakka yapılan saldırıların suç olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/haberlesmenin-gizliligini-ihlal-sucu-ve-cezasi-tck-m-132/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 132)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

TCK’nin 134.maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kişilerin gizli yaşam alanlarına girilmesini veya başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan yaşam olaylarının saptanmasını ve kaydedilmesini cezalandırmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bu suretle elde edilen kayıtların, görüntülerin veya bilgilerin yarar sağlamak amacıyla diğer kişilere temin edilmesinin veya basın-yayın yoluyla ifşa edilmesinin suçun ağırlaştırılmış haline vücut vereceği düzenlenmiştir.

Bu suçun düzenleniş amacı bireylerin, toplumun diğer üyeleri tarafından bilinmesini istemediği kişisel faaliyetlerini koruma altına almaktır. İnsanların şahsi konutlarında ve kendilerine ait alanlarda bir özel hayatının olduğu şüpheden uzaktır. Bunun yanı sıra dış dünyada, kamuya açık alanda, sokakta, caddede olsalar bile bu alanlar içerisinde de kişilerin bir özel hayatı vardır. Dolayısıyla kişinin kamuya açık alanda bulunulması, bu alandaki her görüntüsünün kaydedilmesine, sesinin dinlenmesine rıza gösterdiği anlamına gelmemektedir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu-ve-cezasi-tck-m-134/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK m. 134)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 135 )

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 135 )

TCK madde 135’de düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler bir yandan bilginin hızlı bir şekilde işlenmesini, depolanmasını, dağıtılmasını kolaylaştırırken diğer yandan bu bilgi ve verilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Teknoloji bu kadar ilerlemeden önceki dönemlerde arşivlerde depolanan, ulaşılması zor bilgiler günümüzde sadece birkaç saniyede erişilebilir hale gelmiştir. Bu erişilebilirlik bir yandan büyük bir kolaylık sağlarken diğer taraftan bireyleri korumasız hale düşürmektedir.

Kamu güvenliği ve huzuru, suçların önlenmesi ve özellikle iyi bir kamu yönetimi için devletin kişilerle ilgili ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyması çok normaldir. Dolayısıyla Devlet egemenlik yetkisine dayalı olarak kişilere ait bilgileri toplar, saklar ve kullanır. Fakat keyfi kullanım riskinin yüksek olduğu bu alanda yetkinin serbest ve sınırsız kullanılması söz konusu olamaz. O halde Devletin bilgi toplama hakkı ile kişilerin özel yaşamının korunması hakkı arasında bir denge kurması gerekir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/kisisel-verilerin-kaydedilmesi-sucu-ve-cezasi-tck-m-135/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 135 )

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu ve Cezası

Yasalar kişilerin ve toplumun değer verdiği varlıkları koruma altına alırlar ve bu değerlere karşı gerçekleştirilen fiilleri, suç olarak düzenlemektedirler. Bu değerler; hayat, sağlık, vücut, mal gibi maddi olabileceği gibi manevi değerler de olabilirler. Türk Ceza Kanunu tarafından koruma altına alınan kişinin manevi değeri ise “şeref” tir. Bu bağlamda bireyin şeref hakkının etkili bir biçimde korunabilmesi için kişinin şerefine karşı gerçekleştirilen saldırılar da suç sayılmıştır. Hakaret Suçu ve Cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı işlenen suçlar başlığı altında, hakaret suçu başlığıyla 125. madde de;

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/hakaret-sucu-ve-cezasi/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Hakaret Suçu ve Cezası

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası

 

Askerliğin temelinin disiplin olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda düzenlenmiştir. Yine aynı kanuna göre astların, üniformalı veya üniformasız asker amirleri ile sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek zorunda olduğu da düzenlenmiştir. Emir, emir verme yetkisine sahip bir kimse tarafından belirli bir hareketin yapılması veya yapılmaması maksadıyla, ast durumunda bulunan kimseye yönelmiş bir irade açıklamasıdır. Dolayısıyla askeri kurum ve ortamlarda disiplinin sağlanabilmesi için astın, üstünün emir ve talimatlarına uyması hayati öneme sahip bir gerekliliktir. Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen emre itaatsizlik suçu, bu önemin bir sonucudur.

Askeri Ceza Kanunu’nda Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar başlığı altında 87.maddede yer alan emre itaatsizlikte ısrar suçu barış ve seferberlik zamanında işlenmiş olmasına göre iki ayrı fıkra halinde düzenlenmiştir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/emre-itaatsizlikte-israr-sucu-ve-cezasi/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Emre İtaatsizlikte Israr Suçu ve Cezası

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Nedir? Hagb Memurluğa Engel Midir?

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Nedir? Hagb Memurluğa Engel Midir?

 

a. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir? HAGB’ye Karar Verilmesinin Koşulları (Şartları) Nelerdir?

Ceza yargılamasının sonunda sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılması yani sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB); 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/hukmun-aciklanmasinin-geriye-birakilmasi-hagb-nedir-hagb-memurluga-engel-midir/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (Hagb) Nedir? Hagb Memurluğa Engel Midir?

Mera Nedir? Mera Ekmek Suç Mudur? Mera Sürmekten Kaç Yıl Ceza Alırım?

Mera Nedir? Mera Ekmek Suç Mudur? Mera Sürmekten Kaç Yıl Ceza Alırım?

 

Hayvancılık iş kolu ile geçimini sağlayan insanlarımız ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisi bakımından hayati öneme haiz olan mera vasfındaki araziler özel bir hukuki niteliğe sahiptir. Bu arazilerin  kişiler tarafından ekilmesi yani tecavüz edilmesi Türk Ceza Kanunu‘na (TCK) göre suç teşkil etmektedir.

Mera Nedir?

Mera, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinde; “Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Mera Kanunu’nun “İnşaat yasağı” başlıklı 20. maddesinde ise “Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanunu’nda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına uygun yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, sulak, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.” hükmü getirilmiştir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/mera-nedir-mera-ekmek-suc-mudur-mera-surmekten-kac-yil-ceza-alirim/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Mera Nedir? Mera Ekmek Suç Mudur? Mera Sürmekten Kaç Yıl Ceza Alırım?