Hakkında
Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara'da faaliyet gösteren ceza ve idare hukuku avukatlık ofisidir.
  • Yaşadığı yer Türkiye
  • Şehir ankara
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Siber suçlar dilekçe örneği aşağıdadır. Siber suçlar için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz. Son yıllarda bilgisayar, internet ve bilişim sistemlerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte ekonomi/bankacılık, ticaret, iletişim, saldın/savunma, sosyal ilişkiler örgütlenme gibi alanlarda küresel boyutta önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Kurum ve kuruluşlar, şirketler ve bankalar için internet ve bilişim sistemleri hayati önem taşımaktadır. İnternet çoğu kişi için adeta bir yaşam şeklini almıştır.

İnternet ve bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, bu alanda işlenen suçlarda da önemli bir artış meydana getirmiştir. Artık Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda düzenlenen birçok suçun internet üzerinden de işlenebildiğini görmekteyiz. Bu makalemizde, Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak tarafımızca, internet üzerinden işlenen suçlar karşısında neler yapılması gerektiği, hangi adli mercilere başvurulabileceği, bu başvurularda bulunurken hangi delillerin kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde izah edilmiş, örnek dilekçelere yer verilmiştir.

Devamını Oku

TCK madde 102

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Devamını Oku

Tehdit Suçu ve Cezası – Türk Ceza Kanunu (TCK) 106

Tehdit suçu toplumsal hayatta en çok karşılaşılan suç tiplerinden biridir. Sosyal medya kullanımının artmasıyla tehdit suçu çok fazla işlenen bir fiil haline gelmiştir. 5237 sayılı TCK’ nin “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Kişilere Karşı Suçları” düzenleyen ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığını taşıyan 7. bölümünde düzenlenmiştir.

TCK 106 incelenirken Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hazırlamış olduğumuz bu yazı ile korunan hukuksal değer, suçun konusu, suçun faili ve mağduru, suçun maddi ve manevi unsuru, teşebbüs, iştirak, içtima, kovuşturma usulü, görevli mahkeme, zamanaşımı, cezası ve uygulamaya yönelik bilgiler verilecektir.

Devamını Oku

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümünde yer alan Mal Varlığına Karşı Suçlar arasında düzenlenmiştir. TCK 151. madde de basit hali, TCK 152. madde de ise mala zarar verme suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu makalemizde, Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak sizlere TCK 151-152’de düzenlenen, mala zarar verme suçunu, mala zarar verme suçunun özelliklerini, unsurlarını, cezasını, mala zarar verme suçunda görevli mahkemeyi, mala zarar verme suçunda zamanaşımını, uzlaşmayı, etkin pişmanlığı, şikâyet süresini, mala zarar verme suçunda adli para cezası, erteleme ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hususlarını izah edeceğiz.

Devamını Oku

Ceza yargılamalarının soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında tutuklama şartlarının varlığı halinde, tedbir olarak kişi hakkında tutuklama kararı verilebilmektedir. Ancak tutuklama tedbiri, şüpheli veya sanık hakkında hürriyet yoksunluğu gibi dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Kişinin özgürlüğünü sekteye uğratmamak ve aynı zamanda da yargılamanın düzgün bir şekilde yapılabilmesi için tedbir alınabilmesi adına 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Adli Kontrol Tedbiri düzenlenmiştir.

Devamını Oku

Zimmet Suçu Nedir?
Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliğini şahsında barındırdığı ve korumakla görevli ve yükümlü olduğu mallar üzerinde kendi aktifine yönelik bir tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesi şeklinde gerçekleştirdiği fiil sonucu ortaya çıkmaktadır.

Zimmet suçu ve cezası; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının birinci bölümü olan “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. TCK madde 247 de zimmet suçunun tanımı, suçun unsurları ve cezası düzenlenirken takip eden 248. maddede zimmet suçu için etkin pişmanlık hükümleri ve 249. maddede ise zimmet suçu için daha az cezası gerektiren haller düzenlenmiştir.

Devamını Oku

Atama işlemi de diğer tüm idari işlemlerde bulunması zorunlu yetki, şekil, sebep, konu, amaç unsurlarını taşımalıdır. Bu unsurlardan birinin yokluğu atama işlemini iptal edilebilir hale getirir. Bu durumda atama işleminin iptali amacıyla yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır.

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir? Son zamanlarda tarafımıza sıklıkla sorulan bir sorudur. Mahkemelerin dahi karar vermekte zorlandığı bu konuda tek tek hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığını yazacağız. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili olarak kararı adli soruşturmayı yapan savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme verecektir.

Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme denir. Adli sicil kaydı, kişilerin Türkiye Cumhuriyet nezdinde tutulan suç kaydı olarak açıklanır. Adli sicilde, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgileri bulunur. Bu kararlar Türk mahkemeleri veya ülkemiz tarafından tanınan ülke mahkemeleri tarafından olabilir.
2 türlü adli sicil bulunur. Bunlar merkez adli sicil ve mahalli adli sicildir. Merkezi adli sicil; adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli sicillere ulaştırılması ile görevlidir. Mahalli adli sicil, bulunduğu yerde adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktarılması ve merkezi adli sicilden bilgilerin alınıp şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

Devamını Oku


Mülakat (Sözlü sınav), yazılı sınavı tamamlayıcısı niteliğinde olup, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğine uygun yeteneğe, kültüre, çağdaş yaşam anlayışına sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu kapsamda, mülakatı temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde belirlenen en başarılı adaydan başlayarak mesleğe en uygun aday personelin belirlenmesidir.

Devamını Oku
Pelin Soylu