Hakkında
Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara'da faaliyet gösteren ceza ve idare hukuku avukatlık ofisidir.
  • Yaşadığı yer Türkiye
  • Şehir ankara
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır? Bu sorunun cevabını vermeden önce anlaşmalı boşanmanın şartlarını yazmakta fayda vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü, en az bir sene evlilikleri sürmüş olan ve boşanmak isteyen tarafların boşanma ve ferilerine ilişkin her türlü hususa dair iradelerini yazılı bir şekilde ortaya koymaları sonucunda oluşan düzenlemedir.

Türk Medeni Kanunu’nda ise anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin bulunan kanuni düzenleme;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”


Devamını Oku
Pelin Soylu

Boşanma davaları iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri, çekişmeli boşanma davası iken diğeri anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürede sonuçlanan, tarafları daha az etkileyen davalardır.

Boşanma davasında verilen kararın hüküm ve sonuç doğurması için kararın kesinleşmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir? Sorusunun cevabı bu makalede verilmiştir. İyi okumalar dileriz.

Devamını Oku
Pelin Soylu

Emniyet disiplin tüzüğü 40 yıla yakın bir süre emniyet personeli disiplin işlemlerinde uygulanan temel mevzuattı. Emniyet mensuplarının disipline dair işlemleri 23 Ocak 2017’ye kadar 1979 yılında çıkarılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ile yapılmaktaydı. Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu tüzükte gösterilmiştir.

Devamını Oku

İYUK nedir?
En kısa şekilde tanımı, İdari Yargılama Usulü Kanunudur. İdari Yargılama Usulü Kanunu, idari yargıda açılacak davalarda yani Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü bu kanun çerçevesinde gerçekleştirilir.

Pelin Soylu

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en fazla) yaşamı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır.(MK. 794-822)

Pelin Soylu

Disiplin Kurullarınca Verilen Cezalara İtiraz ve Dava

Disiplin kurulları kararlarına karşı idari itiraz imkanı bulunmamaktadır. 7068 sayılı Kanunun 30/5 maddesi “disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmünü taşımaktadır. İdari itiraz hakkı tanınmadığından ve yalnızca idari dava yoluna başvurulabildiğinden kişinin işini, mali ve sosyal haklarını kaybetmesi gibi kendisi ve ailesi için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek disiplin kurulu kararlarına karşı konunun idare hukuku avukatı profesyonel hukuki yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

Devamını Oku

İdarenin Takdir Yetkisi

İdarenin takdir yetkisi disiplin hukuku bakımından son derece önemlidir. İdarenin yargısal denetimi hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Ancak idari yargı denetiminin de sınırları bulunmaktadır. Başka bir deyişle idari yargı denetimi keyfi ve sınırsız olmayıp, usul ve esasları başta Anayasa olmak üzere kanunlarla belirlenmiş nesnel bir denetimdir. Anayasa’nın 125/4.maddesine göre yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisi kaldırılacak biçimde yargı kararı verilemez.#idarehukukuavukatı #idareavukatı #idarenintakdiryetkisi

Devamını Oku

OHAL komisyonu kararına itiraz mümkün değildir. Sadece idari dava açılabilir. 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal sürecinde yüzbini aşkın kamu personeli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimini takip eden OHAL sürecinde KHK’lar ile çok sayıda kamu personeli kamu hizmetinden, meslekten ve teşkilatlardan çıkarılmış, öğrencilerin ilişiği kesilmiş, emekli personelin rütbeleri alınmış, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.

Devamını Oku
Pelin Soylu

Polis disiplin mevzuatı, polis amir ve memurlarının tabi olduğu disiplin hükümleri; bu kapsamda disiplin suç ve cezaları ile bunlara ilişkin usuller halihazırda Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir. Bu makalemizde anılan Tüzük ve Kanun çerçevesinde polis amir ve memurlarının tabi olduğu disiplin hükümleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Devamını Oku
Pelin Soylu

Otel kayıtları güvenlik soruşturmasında görevin gerektirdiği niteliklerle adayların uyuşması hususu da irdelendiği için memuriyette görev alacak adayların haysiyetli bir yaşam sürüyor olması gözetilmektedir.

Bu sebeple de otel kayıtları güvenlik araştırmasında çıkar mı sorusunun cevabı memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturmalarında önem arz etmektedir.

Pelin Soylu