Hakkında
Güncel ve beğendiği paylaşımları yapar
 • Yaşadığı yer Türkiye
 • Şehir Ankara
 • Doğum tarihi 15 July
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul hukuku - gayrimenkul avukatı, her türlü gayrimenkul yani taşınmaz işlemlerinde tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukukunun geniş bir yelpazeyi kapsaması, son yıllarda müteahhitlerin daha çok maketler üzerinden ev satışı yapması, bu çerçevede müteahhidin evi taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sürede bitirememesi ve alıcıya teslim etmemesi ya da evin sözleşmede belirtilen kalitede ya da özellikte olmaması, sözleşmede belirtilenin üzerinde ek bir ücret talep etmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sıkı şekil şartlarına bağlı olması, satın alınacak gayrimenkulün tapu kaydının araştırılması, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar ve kira ilişkisinde kiracının ve ev sahibinin hak, sorumluluk ve yükümlülükleri gibi hususların özel ve teknik bilgiyi gerektirmesi bu konularda uzmanlaşmış avukatlardan hukuki yardım alınmasını gerektirmektedir.

Bu çerçevede ofisimiz bünyesinde yer alan, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız ve güçlü çözüm ortaklarımız ile bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak mümkün olan en kısada çözümü konusunda danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir.

Devamını Oku
Gayrimenkul Davaları

Tazminat Davaları

tazminat avukatı - Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

Haksız Fiilden Doğan Zarar ve Tazminatın Belirlenmesi

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat, zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.

Tazminat, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi tazminat; hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan eksilmenin karşılığıdır. Manevi tazminat ise; hukuka aykırı davranış ile kişilik hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ıstırabın ve ruhsal çöküntünün kaşlığıdır.

Maddi Zarar Nedir? Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?Maddi Zararın Kapsamı ve İspatı

Maddi zarar, zarar verici eyleme maruz kalan kişinin malvarlığında zarar verici eylem sonucu meydana gelen durum ile bu eylemden önce mevcut olan durum arasındaki farktır. Malvarlığındaki bu eksilmenin haksız eyleme bağlı ve gerçek olması gerekir.

Maddi zarar iki çeşittir. 1- Fiili zarar8Malvarlığındki aktif azalma), 2-Yoksun kalınan kar(Fiil olmasaydı malvarlığında meydana gelebilecek çoğalma)

Zarar somut ve belirlenebilir ise davacının işi kolaydır. Yoksun kalınan karın belirlenmesinde ise güçlük olabilir. Zararın gerçek miktarının tespit edilemediği durumlarda davacının ispat yükü hafiflemekte, zararın saptanması hakime kalmaktadır. Bu durumda hakim, olayların normal akışını, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, aldığı tedbirleri göz önünde tutarak zarar miktarını hakkaniyete uygun takdir eder.

Maddi Zarar Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Uygulamada kural olarak, zarar verici olayın gerçekleştiği tarihe göre hesaplanır. Zararın gerçekleştiği tarih ile karar tarihi arasında ortaya çıkan zarar ise faiz ile karşılanır.

Zarardan İndirilmesi Gereken Faydalar Nelerdir?

Haksız fiil sonucu zarar gören kişinin bazen malvarlığında bir artışın meydana gelmesi de mümkündür. Bu durumda net zararı bulmak için, haksız fiil sonucu malvarlığındaki artış miktarının brüt zarar miktarından düşülmesi gerekir. Örnek: 20.000TL lik araç trafik kazası sonusu tamamen hasara uğrayıp, hurdası 5000TL’ye satılmışsa, burada hurda değeri zarardan düşülerek gerçek zarar 15.000TL olarak bulunur.

Haksız eylemlerde önce zarar(indirim sebepleri de gözetilerek)  sonra tazminat hesaplanır. Örnek: Zarar miktarından karşı tarafın kusuru, sonra da sigorta tarafından yapılan ödeme düşüldükten sonra kalanının tahsiline karar verilir.

Maddi Tazminatın Belirlenmesi

Zarar belirlendikten sonra olayın özellikleri değerlendirilerek tazminatın belirlenmesi gerekecektir. TBK’nun 51.Maddesinde hâkim tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak saptanacağı belirtilmiştir. TBK’nun 52 maddesinde ise tazminattan indirim nedenleri düzenlenmiştir. Bu hususlar da dikkate alınarak maddi tazminat belirlenecektir.

Maddi Tazminattan İndirim Nedenleri Nelerdir?

 1. Zarar verenin kusurunun hafifliği veya ek kusuru(TBK 51/1 M)
 2. Zarar görenin zarara rızası(TBK 52/1M)
 3. Zarar görenin müterafik kusuru(TBK 52/1 m)
 4. Tazminat nedeniyle zarar görenin mali durumunun kötüleşmesi(TB  52/2 m)
 5. Olayın özelliklerinden kaynaklanan nedenler
 • Umulmayan olaylar
 • Zarar görenin bünyevi istidadı
 • Zayıf illiyet bağı
 • Hatır taşıması

Haksız eylem nedeniyle zarar gören kişiler bu zararlarının karşılanması amacıyla zarar veren aleyhine tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl ve neden açılabilir diye merak edenlerin öncelikle hangi tür tazminat davası açacağı hususunu bilmeleri gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğrayanlar manevi tazminat davaları açabilirken, maddi bir kayba uğranması durumunda ise maddi tazminat davası açma hakları doğar. Tazminat davalarında, dava gerekçeleri, deliller, gerek görülmesi halinde bilirkişi incelemeleri dava sonucunu belirleyeceğinden avukat yardımı alınması uygun olacaktır.

Devamını Oku
Tazminat Davaları

İdare Davaları

İdari Yargıda Görülen Başlıca Davalar

Ankara idare avukatı – İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede idare hukuku, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirdiğinden, işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması(idari başvuru), buradan bir sonuç alınamaması halinde de Ankara İdare Avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

Anayasamızın 125.maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde de, idari dava türlerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılmıştır:

İptal Davaları

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. İdari yargılamanın büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturur.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar gören kişiler tarafından açılan davalardır.
İdare mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları ayrı ayrı dilekçelerle farklı davalar şeklinde açılabileceği gibi, aralarında bağ bulunan işlem ve eylemler nedeniyle birlikte aynı dilekçe ile de açılabilir.

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İdari Yargıda Görülen Başlıca Davalarİptal Davaları:

İmar Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Plan Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 • Kamu Görevlileri ile ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Görevlilerinin Açıktan ATAMA, İLK ATAMA, ATANMAMA, Aday memur iken İLİŞİK KESME işlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü Parasal(Maddi) Haklarından kaynaklı İdari davalar( Harcırah(Yolluk), Emeklilik işlemleri, Banka Promosyon vs.),
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü DİSİPLİN işlemlerinden doğan İdari Davalar( Göreve son verme, aylıktan kesme, vs. ),
 • Gümrük Müşaviri ve Müşavir Yardımcıları Hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar.
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Dolmuş Güzergâh Tayini, D, K1 Taşıma Belgeleri )

Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),
Maden Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)
Tam Yargı(Tazminat) Davaları:
Sağlık Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları

 • Sağlık Personelinin(Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan Tazminat Davaları,
 • Normal doğumda, ebenin çocuk doktorunun gözetimi olmadan yaptırdığı doğumda oluşan zararların tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Hatalı enjeksiyon sonrası oluşan zararın tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Erken doğum sonrası göz muayenesi yapılmayan çocukta oluşan prematüre retinopatisinden kaynaklanan

Tazminat Davaları,
1. Terör Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları(5233 sayılı Kanundan Doğan Her Türlü Zararların Tazmini Taleplerinin Reddine ilişkin İşlemlerin İptali, Köy Boşaltılması, Yaralanma Halinde Bedensel Zararların Tazmini, Ölüm Halinde Varislerin Haklarının Takibi)
2. İmar Mevzuatından Kaynaklanan Tazminat Davaları
3. Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklı Tazminat Davaları

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 gündür. Bu süre, idari uyuşmazlığa ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

İdari Dava Dilekçelerinin Hazırlanması

İdari davalar, Danıştay ve idare mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dilekçelerde;
Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İdari Yargılama Alanında Hizmetlerimiz

İdari yargılama alanının çok geniş ve bu konudaki kanunların da kodifiye edilmemiş yani bir araya toplanmamış olması, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlığı gerektirmektedir.

Bu çerçevede Ankara idare avukatı ofisimiz uzman kadrosu ile yukarıda belirttiğimiz uyuşmazlıklar ve sair uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla,

 • Öncelikli olarak idari yargı mevzuatında öngörülen idari çözüm yollarının(şikâyet, cezalarda indirim vs.) denenmesi,
 • Bunun mümkün olmaması halinde yargı yoluna başvurulması ve son olarak idare mahkemelerince verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Devamını Oku
İdare Davaları

Vergi Hukuku - Vergi Davaları

vergi avukatı Vergi Hukuku, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayanarak kişilerden veya kurumlardan aldıkları vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır.

Türk Vergi Sistemi’nde;

 • Mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması,
 • Birçok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması,
 • Vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar gibi hususlar,

Vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da vergi idareleriyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk ettirilmektedir. Uzman vergi avukatı ile bu sorunların üstesinden gelinebilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte; bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır.

Bu çerçevede,  Ankara Vergi Avukatı – ofisimiz uzman kadrosu ile uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin Vergi Hukuku mevzuatında öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
 • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

Vergi Avukatı Olarak Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava TürleriVergi Dava Türleri

 • Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları.

olarak listelenmektedir. Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, söz konusu davalar için ankara vergi avukatı olarak her zaman müvekkillerinin yararına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Oku
Vergi Hukuku - Vergi Davaları

Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı – Or Hukuk Ofisi aile hukukuna ilişkin her tür uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır. Or Hukuk Ofisinde boşanma ve aile hukuku davaları sadece bu alanda uzman avukatlarca takip edilmektedir.

Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanının odak noktası Aile kavramıdır. Aile Hukukuna İlişkin Davalar;

 • Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
 • Evlenme koşulları ve hükümleri,
 • Boşanmanın şartları,
 • Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
 • Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
 • Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri ve taraflar arasında paylaşılamayan malvarlığına ilişkin mal rejimine ilişkin sorunlar-davalar vb.dir.

Aynı şekilde tarafların evlilik birlikteliklerini sürdürdükleri ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu, taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soybağı, evlat edinme, velayet,vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık da aile hukukunun ilgi alanı içindedir.

Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi de aile hukukunun kapsamında kalmaktadır.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun aile mahkemelerinin görev alanını düzenlemiştir. Yukarıda belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar Aile Mahkemelerinin görevi içinde bulunmaktadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu tür uyuşmazlıklara Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde oluşturulan tedbir kararları da Aile Mahkemesince verilmektedir.

Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi- boşanma avukatı -olarak müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrulusunda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, yoksulluk, iştirak nafakaları, maddi ve manevi tazminat talepleri, evliliğin iptali davaları, yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi , Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde verilmesi istenen tedbir kararları, İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, babalık davası, soybağı davası, mal rejimi davaları gibi konularda alanında uzman avukatlar ile hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku
Boşanma Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza soruşturmasına konu bir suçun mağduru veya faili olmak her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği ve ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Böyle bir olaya maruz kaldığınızda hukuki bir yardım almanız gerekmektedir. Bu nedenle; Ankara ceza avukatı ve Orhukuk ve Danışmanlık olarak soruşturma aşamasından başlamak üzere tüm süreç boyunca avukatınız olarak her türlüğü desteği sağlamak üzere yanınızda olacağız.

Herhangi bir ceza soruşturmasına maruz kalındığında paniğe kapılmadan ve tedirgin olmadan öncelikle hukuki bir yardım almak gerekir. Yanlış yapılacak hukuki yardımlar sizi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya getirebilir. Tarafımızca, ceza soruşturmasına konu suçun soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar gerçekleşen her süreç titizlikle takip edilerek müvekkilin her zaman yanında bulunuruz.  Bu yüzden Orhukuk ve Danışmanlık olarak; tecrübeli, her sorunuza cevap verebilecek, mevzuata hakim, süreci çok ince detaylarına kadar takip edebilen uzman ceza avukatlarımız ile yanınızdayız.

Hangi Ceza Davalarında Hizmet Veriyoruz?

Ankara ceza avukatı olarak, öncelikle müvekkil ile vekalet ilişkisi kurarak, tüm soruşturma ve kovuşturma aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Orhukuk ve Danışanlık için müvekkilin, suçun sanığı veya mağduru olması konusunda bir ayrım yapmaksızın hukuki yardımda bulunuruz. Soruşturmanın başlatılması amacı ile gerekli ihbar ve şikayetleri gerçekleştirir ve tüm ifadeler sırasında hazır bulunuruz.

Bu anlamda;

 • Haksız Gözaltı ve Tutuklama nedeniyle tazminat davaları
 • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz
 • Kasten Yaralama
 • Trafik Kazası Nedeniyle Yaralama
 • Trafik Kazası Nedeniyle Ölüme Neden Olma
 • Uyuşturucu Kullanma
 • Uyuşturucu Ticareti Yapmak
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret
 • İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret İçerikli Yazıların Yayından Kaldırılması
 • Şantaj
 • Mala Zarar Verme
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Kişisel Verileri Kaydetmek
 • Hırsızlık
 • Konut Dokunulmazlığını Bozmak
 • Yağma
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
 • Resmi Evrakta Sahtecilik
 • Mühür Bozma
 • İhaleye Fesat Karıştırmak
 • Tefecilik
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Rüşvet
 • Suçu Bildirmeme
 • İftira
 • Yalan Tanıklık
 • İmar Kirliliğine Neden Olmak
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • Bileşim Sistemine Girme
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak

Suçları başta olmak üzere birçok suç ile ilgili olarak temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza Avukatı Seçerken Dikkatli Olunmalıdır

Bir ceza kovuşturmasında atılan hatalı bir adımın telafisi mümkün değildir. Ankara Ceza Avukatı söz konusu suçu doğru yorumlamalı ve hangi adımları atacağını çok iyi bilmelidir. Suçun sadece ispata yönelik bölümü ile ilgilenen değil, suçun yapısını doğru tahlil edebilmiş, bu tahlillerini somut olaya uygulayarak lehe olan sonucu alabilecek ve istenen neticeyi alabilecek uzmanlığa ve tecrübeye sahip bir Ankara Ceza Avukatı ile çalışmak çok önemlidir.

Bir ceza avukatına temsil yetkisi verilmeden önce avukatın bu konudaki tecrübelerinin gözlemlenmesi ve ne tür davalara baktığının incelenmesi gereklidir. Ceza avukatının ihtisas alanının ceza davaları olması çok önemlidir.

Or Hukuk & Danışmanlık Neden Tercih Edilir?

Bir ceza avukatı yukarıda maddeler halinde sayılan suç tipleri ile ilgili olarak yeterli tecrübe ve birikime sahip olmalıdır. Bir ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu suç ile ilgili olarak, çok hızlı, etkili, analitik ve sonuca etkili güçlü çözüm yolları üretiriz. İletişimi her zaman en üst seviyede tutarak gerekli bilgilendirmelerde bulunuruz. Karşılıklı güven için gereken şeyleri yaparız. Dürüstlük en önemli ilkemizdir. Söz konusu olayın irdelenmesini tek bir ceza avukatı ile değil konusunda uzman birden fazla ceza avukatı ile yaparız. Böylece etkili ve doğru sonuca ulaşırız.

Devamını Oku
Ceza Avukatı

Boyasız göçük düzeltme nedir ve nasıl yapılır?

Araçlarınızın kaporta yüzeyinde oluşan küçük ve orta dereceli çeşitli hasarların, özel ekipmanların yardımı ile düzeltilmesi işlemidir. Bu işlemde önemli olan göçük oluşan bölgedeki boyanın zarar görmemesidir.

İşlem göçüğün derinliğine göre 1 gün ya da 3 gün arasında sürebilmektedir. Her türlü ihtimale karşı işlemi yaptıracağınız işletme yetkilileri ile önceden görüşerek konu hakkında net bir bilgi almanız önemlidir.

İşlemin aşamaları nelerdir?

Öncelikle göçüğün tespiti yapılır. Bu tespit göçük bölgesinde boyanın zarar görüp görmediği ve göçüğün derinliği ile ilgilidir. Eğer boya zarar görmedi ise işleme başlanabilir. Göçüğün derinliği ise işlemin süresi ile ilgili bir husustur. Derin göçüklerde işlem üç güne kadar sürebilirken, derin olmayan işlemlerde bu süre bir güne kadar inebilmektedir.

Hangi tür araçlara uygulanır?

Göçük düzeltme işlemine aracınızdaki göçüğe bakarak sizlerde karar verebileceğiniz gibi, uzman ekibimiz ile iletişime geçerek, işlemin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki ne tür durumlar göçük oluşturur, birazda bunun üzerinde duralım. Öncelikle dolu yağması sonucu oluşan hasarlar, trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, araç kapılarında çeşitli nedenlerle oluşan hasarlar ve tabiî ki bunların dışında da oluşabilecek hasarlar sonucu bu işlemi yaptırmak isteyebilirsiniz.

Bilindiği gibi bu tür hasarların bir diğer onarım yöntemi çekiç vurdurmaktır. Bu durum her ne kadar işe yarar gibi görünse de, araç kaportasına vurulan çekiç darbeleri sonucu aracınızın boyası zarar görmekte ve zamanla bu zarar gören bölgedeki size sorun çıkartabilmektedir.

Çankaya Garage boyasız göçük düzeltme ekibi, profesyonel olarak sadece bu işlem için kullanılan özel alet setleri ile araç boya yüzeyinize herhangi bir zarar vermeden göçüğü kusursuz olarak göçüğü düzeltebilmektedir. Elbette ki burada ustalarımızın tecrübesi çok önemlidir. Hem profesyonel el aletleri hem de tecrübe bir araya geldiğinde gerçekten kusursuz sonuç alınabilmektedir.

Aracınız için boyasız göçük düzeltme işlemine ihtiyacınız var ise öncelikle ekibimiz ile iletişime geçerek sorunun tespiti, işlemin süresi ve ücreti hakkında bilgi almanız önemlidir.

Konu hakkındaki detaylar için boyasız göçük düzeltme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Örnek uygulamalarımızı galeri sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Devamını Oku
Boyasız göçük düzeltme nedir ve nasıl yapılır?

Şeffaf Araç Kaplama

Şeffaf Araç Kaplama işlemi ile aracınızı uzun yıllar çizilmelere karşı tam olarak korur. Böylece aracınızın ikinci el değeri artarken, size de aracınızdan duyacağınız memnuniyet kalır. Elbette kaliteli bir malzeme ve profesyonel bir hizmet ile işlemi yaptırmak gerekir. Aksi takdirede gerek söktürmek istediğinizde gerekse kullanım aşamasında ciddi sorunlar yaşanabilir.

Aracının rengine daha ilk görüşte aşık olanlar. Uzun yıllar aracınızın tüm fiziksel ve kimyasal (taş izleri, kuş pisliği, asitli yağmur suyu, kuyu suyu, zift, reçine, katran, otopark sürtmeleri, araç çizilmeleri, boya tozu, polyester tozu vb.) etkenlere karşı ilk günkü gibi korumak Çankaya Garage ile mümkün!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için uygulama merkezimize bekliyoruz.

Uygulamaları incelemek ve şeffaf araç kaplama hakkında daha detaylı bilgi almak için galeri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devamını Oku
Şeffaf Araç Kaplama

Cam Filmi

Auton tarafından Amerikanın en iyi cam filmi üreticisine Amerikan Standartlarına göre Sonax Bayileri için özel olarak üretimi yaptırılan en kaliteli cam filmidir.

Auton Tech, camda net görüş sağlar. Bulanık (flu) değildir.

Auton cam filmleri üretici firma tarafından renk solması, morarma, çizilme, yapışkan kabarması vb deformasyonlara karşı “Ömür Boyu” garantilidir.

Auton cam filmlerinin yapışkanı özeldir. Sökülürken camın rezistansına ve verniğine asla zarar vermez.

Auton Cam Filminin Sağladığı FaydalarIsı Kaybını Azaltır

Auton cam filmleri ev, işyeri veya aracınız için ilave bir ısı kalkanı görevi görerek, yazın klima sarfiyatını, kışın ise pahalı ısıtma masraflarını azal tarak toplam enerji maliyetlerini düşürür.

Güneşin Zararlı UV Işınlarına Karşı Tam Korur

Auton cam filmleri güneşin zararlı olabilecek yan etkilerine karşı sizi ve eşyalarınızı korur. Güneşin zararlı olabilecek ışınları sonucunda oluşabi lecek cilt problemlerine ve eşyalarda oluşabilecek solmalara karşı koruma sağlar.

Sürüş Konforunu Artırır

Auton cam filmleri aracınızda, ev ve iş yerlerinizde yansımaları ve parla maları azaltarak gündüz ve gece daha net bir görüş elde etmenizi sağlar.

Yakıt Tasarrufu Sağlar

Bilindiği üzere araç yakıt tüketiminin mevsim şartlarına göre %25–30’u klima tarafından harcanır. Doğru ve kaliteli bir cam filmi klimada %30 tasarruf sağlar. Bu da aracın yakıt tüketimi sarfiyatını ortalama %10 civarında azaltır.

İlave Güvenlik Sağlar

Auton cam filmleri küçük kaza veya deprem anında camın dağılması sonucu oluşan cam parçacıklarının savrularak yaralanmalara sebebiyet verme riskine karşı, camı tek parça tutarak dağılmasını engeller ve sizi, sevdiklerinizi ve eşyalarınızı kısmen korur.

Yatırımlarınıza Değer Katar

Auton cam filmi uygulanan ev, işyeri ve/veya aracın şaşırtıcı bir şekilde daha güzel bir görünüm almasını sağlayarak yatırımlarınızın değerini korur ve arttırır.

İşlem Süresi: Ortalama 2–3 saat sürmektedir.

Cam filmi ile ilgili detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devamını Oku
Cam Filmi

Araç Kaplama

Araç Kaplama işlemi; aracınızın boya yüzeyinin istediğiniz renk / renkler ve desenler ile kaplatılmasıdır. Bu işlem sadece aracınızın yeni bir renk veya desene kavuşması değil aynı zamanda orijinal boyasının da korunmasıdır. Boya işlemine göre çok daha kısa sürede yapılabilmektedir. Elbette usta ve uzman bir ekip tarafından yapılması çok önemlidir.

Araç kaplama işlemi aynı zamanda aracınızda oluşan çiziklerin görünürlülüğünü azaltır ve aracınızın boya yüzeyini olumsuz etkenlere karşı korumuş olur. Dolayısı ile aracınızın ikinci el değerini yükseltmiş olursunuz.

Dikkat edilmesi gereken husus; kaplama işleminde kullanılan malzemenin kalitesi ve uygulanacak işçiliğin kalitesidir. Acemi bir ele bırakılmayacak kadar önemli bir uygulama olan araç kaplama işlemi aracınızın değerini korurken size de daha keyif alacağınız bir ortam sunar.

Araç temizliğinde ise bilinen yolların kullanılmasında bir sakınca yoktur. Kaplama yapılan malzemenin geri sökülmesi kaplama kadar önemli bir işlemdir.

Çankaya Garage kaplama stüdyosu merkezinde aracınız 2 yıl malzeme bir 1 yıl işçilik garantili olarak kaplanmaktadır. Araç kaplama hizmeti ile aracınızda hayalinizdeki renge veya desene kavuşmanız mümkündür.

Uygulama işlemleri için galeri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devamını Oku
Araç Kaplama