Hakkında
Kenan'ca paylaşımlar
 • Yaşadığı yer Türkiye
 • Şehir Ankar
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi — ankara ceza avukatı olarak bu makalemizde Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir konusunu işleyeceğiz.

Adli sicil kaydı (Sabıka) ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususları Adli Sicil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Bilindiği gibi, herhangi bir suçtan ceza almış ve bu cezası kesinleşmiş kişilerin, cezaları adli sicil kaydına işlenir. Ceza ile ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler yerine getirildikten sonra da bu cezaların adli sicil kaydından silinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde özellikle özel ve kamu alanındaki işe girişlerde bu husus engel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede bu yazımızda, adli sicil kaydı ve arşiv kaydının nasıl tutulduğu, hangi kararların adli sicil kaydına işlendiği ve adli sicil kaydı ve arşiv kaydının nasıl silineceği hususlarından bahsedeceğiz.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Tutulur?

Adli sicil kaydı, merkezi adli sicil ve mahalli adli sicil olmak üzere iki şekilde tutulur:

Merkezi Adli Sicil

Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve on-line sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir. (Adli Sicil Yönetmeliği md. 4).

Mahalli Adli Sicil

Mahallî adlî sicil, bulunduğu yer ile gerektiğinde diğer yerlere ait adlî sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezî adlî sicile aktarılması ile merkezî adlî sicilden bilgilerin alınıp ilgili şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir. (Adli Sicil Yönetmeliği md. 5).

Adli Sicil Kaydı Bilgileri Kimlere Verilebilir?

Adlî sicil bilgileri, merkezî adlî sicilde Genel Müdürlükçe; mahallî adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca; kaymakamlıklarca; yurtdışında elçilik ve konsolosluklarca verilir.

Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı ve verileceği merci belirtilmek suretiyle;

 • İlgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir.

Taleplerin yazılı olarak yapılması sırasında, adlî sicil bilgisinin niçin istendiğinin belirtilmesi ve nüfus kimlik bilgilerini içeren belgenin dilekçeye eklenmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarınca da kimlik bilgilerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde bildirilmesi zorunludur.

Yabancı devletler tarafından istenilen adlî sicil bilgileri taraf olduğumuz ikili-çok taraflı sözleşmeler uyarınca, sözleşme-olmayan-ülkeler için de karşılıklılık esaslarına göre verilir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adlî sicildeki bilgiler;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolmasına ilişkin bildirme fişinin Genel Müdürlükteki merkezi sisteme girilerek güncellenmesini müteakip

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinerek arşiv kaydına alınır.

Genel af halinde silme işlemi Genel Müdürlükçe re’sen yapılarak kayıtlar arşive alınır.

İlgilinin ölümü halinde, kişinin ölümünü tevsik eden resmî belgenin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip adlî sicil kaydı tamamen silinir.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ölüm bilgileri ise nüfus-kayıt bilgileriyle birlikte en geç üç-gün içinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Genel Müdürlüğe bildirilir.

Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Genel Müdürlükçe adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydı sistemine alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silinmesi

Arşiv kayıtları;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76.maddesi ile TCK dışındaki kanunlarda bir hak-yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

c) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,

d) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kaydı,

Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Adli sicil kaydının silinmesi, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe yoluyla olur.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, Kanundan kaynaklanan yükümlülükler ve sorumluluklar yerine getirilmiş olsa bile adli sicil kaydı ve arşiv kaydı silinmemiş olabilir. Bu nedenle bu durumdan kaynaklanan mağduriyetlerin bir an önce önüne geçilmesi gerekir. Bu çerçevede işlemlerin hızlı bir şekilde halledilebilmesi için alanında uzman bir Ceza Avukatından profesyonel hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Ceza davaları ile ilgili olarak Ankara Ceza Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Devamını Oku
Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Seramik Kaplama

Seramik Kaplama Avantajları Nelerdir

Zorluk Kış Şartlarında Aracınızın Korur

 • Kışın aracın üzerinde biriken kar kütlelerinin temizlenmesi sırasında araç boyasında oluşabilecek çizikleri önler.
 • Kışın yollara serpilen kimyasalların ve tuzun oluşturabileceği renk solmalarının önüne geçer.
 • Sert rüzgarlar ve ağır yol şartlarından doğan boya yüzeyine gelebilecek partiküllerin zarar vermesini önler.
 • Kuş dışkılarında bulunan ürik asitin boya yüzeyine vereceği zararlardan korur.
 • Boyanın ömrünün uzun olmasını sağlar.
 • Aracın değerini korumasını sağlar.
 • Aracın boya yüzeyi 3 yıl boyunca parlaklığı bozulmadan korunur.
 • Sürüş keyfini artırır.

Uygulama Aşamaları

SCC36 CERAMIC COATING

Örnekler

Devamını Oku
Seramik Kaplama

Vergi Avukatı

Vergi Avukatı — Vergi Hukuku, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayanarak kişilerden veya kurumlardan aldıkları vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır.

Türk Vergi Sistemi’nde;

 • Mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması,
 • Birçok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması,
 • Vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar gibi hususlar,

Vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da vergi idareleriyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk ettirilmektedir. Uzman vergi avukatı ile bu sorunların üstesinden gelinebilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte; bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Ankara Vergi Avukatı — ofisimiz uzman kadrosu ile uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin Vergi Hukuku mevzuatında öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,
 • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

Vergi Avukatı Olarak Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri

Vergi Dava Türleri

 • Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,
 • Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları.

olarak listelenmektedir. Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, söz konusu davalar için ankara vergi avukatı olarak her zaman müvekkillerinin yararına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi avukatı ile ilgili detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret ediniz.

Devamını Oku
Vergi Avukatı

Boyasız Göçük Düzeltme

Boyasız Göçük Düzeltme Nedir?

Boyasız göçük düzeltme, aracınızın kaporta yüzeyinde oluşan hasarların (dolu yağmasından kaynaklanan hasar, boyanın zarar görmediği göçükler, araç kapılarında oluşan göçükler v.b.) özel teknik cihazlar ve çeşitli el aletleri ile eski, kusursuz haline geri getirilmesi işlemidir.

Boyasız göçük düzeltme işleminde dikkat edilmesi gereken husus; araçta herhangi bir nedenle oluşan, göçük bölgesindeki boyanın zarar görmemesidir. Boyanın zarar görmediği göçüklerde, Çankaya Garage ekibi olarak kullandığımız özel teknolojik cihazlar ve çeşitli el aletleri ile boyasız bir şekilde göçükleri eski haline getirmekteyiz.

Boyasız Göçük Düzeltme İşlemi Ne Kadar Sürer?

Bu işlem araçta oluşan hasarın büyüklüğü ve araç yüzeyindeki göçüğün derinliğine göre 1 gün ile 3 gün arasında sürebilmektedir. Elbette bu işlemde kullanılan aletlerin kalitesi ve yeni olması ile birlikte, bu aletlerin kullanacak kişinin ustalığı da işlemin süresi açısından oldukça önemlidir.

Çankaya Garage - Boyasız Göçük Düzeltme ekibi olarak; aracınızı yıllarca gelen tecrübemiz ile kaporta — boya işlemine göre cok daha kısa sürede, uygun fiyata ve daha da önemlisi değer kaybı yaşatmadan ilk gün ki haline getiriyoruz.

Devamını Oku
Boyasız Göçük Düzeltme

Boya Koruma

Boya Koruma, araçlarda hassasiyetle yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemin ne şekilde yapılacağı, bir araca uygulanıp uygulanamayacağı hususu çok önemlidir. Bu yüzden Çankaya garage ekibi, oto koruma ve yenilemeye dair diğer işlemlerde olduğu gibi bu işte de oldukça tecrübeli ve başarılı bir şekilde boya koruma işlemini gerçekleştirmektedir.

Boya koruma usta ellere teslim edilmeli, eğer aracınızda çizikler ve bazı olumsuz nedenlerden kaynaklı boya görünümünde matlık var ise Çankaya garage ekibi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

Detaylı bilgiler için web sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Devamını Oku
Boya Koruma

Boya Koruma Ankara

Boya Koruma Ankara, Çankaya Garage olarak Turan Güneş bulvarı 702. Sok. No: 5/A da hizmetine devam etmektedir. Eğer aracınız sıfır bir araç ise ya da boya yüzeyinde çizikler var ise çiziklerin derinliğine bakmaksızın uyguladıkları profesyonel teknikler ve kullandıkları özel ürünler ile aracınızı eski haline getiriyorlar.

Aracınız eski parlaklığına ve ilk alındığındaki görüntüsüne yeniden kavuşuyor.  Boya koruma işlemini 4 aşamada gerçekleştiriyorlar.

Bu aşamaların detayları ve daha fazlası için boya koruma Ankara, Çankaya Garage ekibini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Devamını Oku
Boya Koruma Ankara