İdare Davaları

İdari Yargıda Görülen Başlıca Davalar

Ankara idare avukatı – İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede idare hukuku, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirdiğinden, işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması(idari başvuru), buradan bir sonuç alınamaması halinde de Ankara İdare Avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

Anayasamızın 125.maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde de, idari dava türlerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılmıştır:

İptal Davaları

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. İdari yargılamanın büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturur.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar gören kişiler tarafından açılan davalardır.
İdare mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları ayrı ayrı dilekçelerle farklı davalar şeklinde açılabileceği gibi, aralarında bağ bulunan işlem ve eylemler nedeniyle birlikte aynı dilekçe ile de açılabilir.

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İdari Yargıda Görülen Başlıca Davalarİptal Davaları:

İmar Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Plan Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 • Kamu Görevlileri ile ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Görevlilerinin Açıktan ATAMA, İLK ATAMA, ATANMAMA, Aday memur iken İLİŞİK KESME işlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü Parasal(Maddi) Haklarından kaynaklı İdari davalar( Harcırah(Yolluk), Emeklilik işlemleri, Banka Promosyon vs.),
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü DİSİPLİN işlemlerinden doğan İdari Davalar( Göreve son verme, aylıktan kesme, vs. ),
 • Gümrük Müşaviri ve Müşavir Yardımcıları Hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar.
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Dolmuş Güzergâh Tayini, D, K1 Taşıma Belgeleri )

Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),
Maden Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)
Tam Yargı(Tazminat) Davaları:
Sağlık Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları

 • Sağlık Personelinin(Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan Tazminat Davaları,
 • Normal doğumda, ebenin çocuk doktorunun gözetimi olmadan yaptırdığı doğumda oluşan zararların tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Hatalı enjeksiyon sonrası oluşan zararın tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Erken doğum sonrası göz muayenesi yapılmayan çocukta oluşan prematüre retinopatisinden kaynaklanan

Tazminat Davaları,
1. Terör Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları(5233 sayılı Kanundan Doğan Her Türlü Zararların Tazmini Taleplerinin Reddine ilişkin İşlemlerin İptali, Köy Boşaltılması, Yaralanma Halinde Bedensel Zararların Tazmini, Ölüm Halinde Varislerin Haklarının Takibi)
2. İmar Mevzuatından Kaynaklanan Tazminat Davaları
3. Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklı Tazminat Davaları

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 gündür. Bu süre, idari uyuşmazlığa ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

İdari Dava Dilekçelerinin Hazırlanması

İdari davalar, Danıştay ve idare mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dilekçelerde;
Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

İdari Yargılama Alanında Hizmetlerimiz

İdari yargılama alanının çok geniş ve bu konudaki kanunların da kodifiye edilmemiş yani bir araya toplanmamış olması, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlığı gerektirmektedir.

Bu çerçevede Ankara idare avukatı ofisimiz uzman kadrosu ile yukarıda belirttiğimiz uyuşmazlıklar ve sair uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla,

 • Öncelikli olarak idari yargı mevzuatında öngörülen idari çözüm yollarının(şikâyet, cezalarda indirim vs.) denenmesi,
 • Bunun mümkün olmaması halinde yargı yoluna başvurulması ve son olarak idare mahkemelerince verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.
İdare Davaları

Coronavirus (Covid-19)

 • 781,485Coronavirus Vaka Sayısı
 • 37,578Ölü Sayısı
 • 164,726Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 01:25

HaberX Anket

Koronavirüs önlemleri yeterli mi?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar