Coronavirus (Covid-19)

  • 180,145,248Coronavirus Vaka Sayısı
  • 3,902,372Ölü Sayısı
  • 11,342,629Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 23:00

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar

İdarenin Takdir Yetkisi

İdarenin takdir yetkisi disiplin hukuku bakımından son derece önemlidir. İdarenin yargısal denetimi hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Ancak idari yargı denetiminin de sınırları bulunmaktadır. Başka bir deyişle idari yargı denetimi keyfi ve sınırsız olmayıp, usul ve esasları başta Anayasa olmak üzere kanunlarla belirlenmiş nesnel bir denetimdir. Anayasa’nın 125/4.maddesine göre yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisi kaldırılacak biçimde yargı kararı verilemez.#idarehukukuavukatı #idareavukatı #idarenintakdiryetkisi

Devamını Oku

Ceza İstinaf Kanun Yolu

Ceza İstinaf Kanun Yolu

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar her zaman için maddi gerçeklik ve hukuka uygunluk bakımlarından doğru olmayabilir. Mahkemelerin verdikleri kararların denetlenmesi ve bu kararların maddi gerçekliğinin ve hukuka uygunluğunun değerlendirilip kontrol edilmesi özellikle ceza yargılamalarında son derece önemlidir. Çünkü ceza yargılaması neticesinde davada sanık olan taraf için bir ceza verilmektedir. Bu nedenle ceza istinaf kanun yolu kanunda düzenlenmiştir. Bu ceza ile sanığın birçok temel hak ve özgürlüğüne de müdahale edilmektedir. Dolayısıyla mahkemelerin vermiş olduğu kararın doğruluğu ve hukuka uygunluğu yine başka bir mahkeme tarafından denetlenmelidir.

2016 yılına kadar ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlardan bazıları ilk derece mahkemesinde kesinleşirken bazı kararların temyiz kanun yoluna götürülmesi mümkün idi. Ancak 2016 yılında Türk yargı sisteminde faaliyete geçen Bölge Adliye Mahkemeleri ile hukukumuza istinaf kanun yolu girmiş oldu. İstinaf kanun yolu ile amaçlanan; hem Yargıtay’ın iş yükünü azaltarak bazı kararların Bölge Adliye Mahkemeleri’nde kesinleşmesini hem de ilk derece mahkemelerince verilmiş olan kararların kontrol mekanizmasını artırarak maddi gerçekliğinin ortaya çıkarılarak hukuka daha uygun şekilde karar verilmesini sağlamaktır.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-istinaf-kanun-yolu/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

 

Devamını Oku
Ceza İstinaf Kanun Yolu

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Mal varlığına karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 2. Kitabının 2. Kısmının 10. Bölümünde incelenmiştir. Hırsızlık suçu ve cezası TCK 141. madde de düzenlenmiştir. Ekonomik ve parasal değere sahip olan bütün unsurlar malvarlığı kavramı kapsamına girmektedir. Belirtmek gerekir ki, malvarlığı kapsamına giren unsurların çoğu ekonomik değerlere sahip olsa da bazen korunan değer manevi değere de sahip olabilir. Kişinin çok sevdiği bir kişiye ait mektubu saklaması halinde, bu mektup da malvarlığı kapsamına girmektedir. Bu nedenle malvarlığı geniş bir kapsamda kullanılmıştır. Kısaca malvarlığı kişinin egemenliği, iradi bir biçimde tasarruf edebilirliği bu suçun koruduğu değerlerdir. 5237 sayılı yasa bu suçları hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık adı altında toplamıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçların en önemlisi hırsızlık suçudur. Diğer suçlar ise adeta, hırsızlık suçundan türemektedir. Deyim yerindeyse mal varlığına karşı işlenen diğer suçlar hırsızlık suçunun çocuğu gibidir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/hirsizlik-sucu-ve-cezasi/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Hırsızlık Suçu ve Cezası

Haksız Tahrik

Haksız Tahrik

Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde hükme bağlanmış bir müessesedir. Söz konusu müessese, insan psikolojisinde bulunan “buhran” haline hukuki sonuçlar tanınmasını ifade eder ve genel nitelikte suça etki eden nedenler arasında yer almaktadır. Suça etki eden neden ifadesi ile anlatılmak istenilen, suçun ağırlığını etkileyen, yani suçun daha ağır veya daha hafif hale gelmesi ve dolayısıyla, suçun basit şekline ait cezanın değişmesi sonucunu doğuran veya süjenin suça eğiliminin belirtilerini ortaya koyan nedendir. Genel nitelikte ifadesi ile anlatılmak istenilen ise, işlenilen suç ne olursa olsun ve kim tarafından işlenirse işlensin, şartları oluştuğu takdirde ilgili hükmün uygulanacağıdır.

Haksız tahrik müessesi ise, yukarıda anlatılan bilgiler ile kısaca ifade edilecek olursa, işlenilen suç ne olursa olsun ve kim tarafından işlenirse işlensin, şartları oluştuğu takdirde hafifletici neden olarak uygulanacak bir müessesedir. Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/haksiz-tahrik/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Haksız Tahrik

Suça Teşebbüs

Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs, bir suç işleme kararını alan failin, suç yolunda ilerleyerek işlemeyi kastettiği suça ilişkin gerekli hazırlıkları yapıp icra hareketlerine başlamasına rağmen elinde olmayan nedenlerden ötürü, işlemek istediği suçu sonuçlandıramaması olarak tanımlanabilir. TCK madde 35’te “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” şeklinde suça teşebbüs tanımlanmaktadır. Kanun düzenlenişinden açıkça anlaşılacağı üzere bir suçun teşebbüs aşamasında kalması için:

  1. İşlenmek istenen suçun kasten işlenebilen bir suç olması,
  2. Failin elverişli hareketlerde bulunması,
  3. Failin doğrudan doğruya suçun icrasına başlaması,
  4. Failin elinde olmayan nedenlerden ötürü eylemini tamamlayamaması

şartlarının oluşması gerekmektedir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/suca-tesebbus/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Suça Teşebbüs

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama kararının temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran bir karar olması nedeniyle tutuklama kararına itiraz yolunun her zaman açık olması gerekmektedir. Nitekim Anayasa’da da düzenlendiği üzere tutuklama kararının hukuka aykırılığına karşı her zaman yargı mercilerine başvurulabilir. Anayasa’nın 19. Maddesinin ilgili fıkrasında; “Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.” denilmek suretiyle tutuklama kararına itiraz hakkı güvence altına alınmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 101. Maddesinin son fıkrasında da tutuklama kararına karşı her zaman itiraz edilebileceği düzenlenmiştir. Buna ilişkin usul ise aynı Kanunun “Kanun Yolları” başlıklı kitabında düzenlenmektedir. Kanun hükmüne göre hakim veya mahkemenin verdiği kararlara karşı itiraz kanun yolu açıktır. Dolayısıyla Sulh Ceza Hakiminin ya da ceza yargılamasını yapan mahkemenin vermiş olduğu tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulabilir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/tutuklama-kararina-itiraz/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

Devamını Oku
Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararı 

Tutuklama Kararı 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ile 108. maddeleri arasında tutuklamaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Ancak tutuklama kararı kişinin temel hak ve özgürlüklerine ciddi şekilde dokunan ve kişiyi birtakım hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakan önemli bir tedbirdir. Bu nedenle tutuklama kararı verecek olan hakim veya mahkemenin büyük bir dikkat ve itina ile bu kararı vermesi gerekmektedir. Nitekim buna dair düzenlemeler Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bazı uluslararası sözleşmelerle yapılmış olup koruma altına alınmıştır. Tutuklama kararı bu noktada özgürlüğü sınırladığı için önemlidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile düzenlenmiş olan tutuklama kararı ve buna ilişkin hususlar dayanağını Anayasa’nın 19. maddesinden almaktadır. “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı ilgili anayasa hükmüne göre; “…Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.”

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/tutuklama-karari/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

Devamını Oku
Tutuklama Kararı 

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı nedir? Türk hukukunda Adli Sicil Kanunu ve bu kanuna dayanarak düzenlenmiş Adli Sicil Yönetmeliği ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu’nun “amaç ve kapsam”ı düzenleyen 1. maddesine göre “Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.” Kanunun lafzından da anlaşılacağı gibi adli sicil kaydı; kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ve mahkumiyete ilişkin bilgilerinin kaydedildiği bir sistemi ifade etmektedir. Dolayısıyla kesinleşmemiş mahkeme kararlarının adli sicil kaydına işlenmesi mümkün değildir. Adli Sicil  Kaydı Nasıl Silinir bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Adli sicil kaydı öncelikle bir kişisel veridir. Kişisel verilerin korunmasını düzenleyen Anayasa’nın 20. maddesinin son fıkrası hükmü adli sicil kaydının korunması ve saklanması için de geçerli olmalıdır. Adli sicil kaydının kimler tarafından kimlere verilebileceği de yine yukarıda adı geçen kanun ile belirlenmiştir. Bu anlamda düzenleme anayasa hükmüne aykırılık teşkil etmemektedir. Adli sicil yani sabıka kaydı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde  kişilerin karşısına çıkmaktadır.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/adli-sicil-kaydi-nasil-silinir/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

Devamını Oku
Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

 

Ceza davası, cumhuriyet savcısının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza avukatı, ceza dosyalarına bakan, soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Modern ceza hukuku genel olarak iki kısımdan oluşur: Genel ve özel kısım. Ceza kanunlarının özel kısmı, yasa koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısımda, özel kısımda öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar bulunur.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/ceza-avukati/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

 

Devamını Oku
Ceza Avukatı

Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi

Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde bir suç kategorisi tasnif edilmemiştir. Yüz kızartıcı suç kavramı bazı özel kanun hükümlerinde (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5411 Bankacılık Kanunu gibi) ve Anayasamızın 76.maddesinde tanımına yer verilmeden düzenlenmiştir. Ceza hukuku bağlamında bir etki ve sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suç kavramı bir kimsenin mesleğe veya memuriyete alımında, bir hak veya statü elde etmesinde ölçü olarak kullanılmaktadır.

Sübjektif bir tanıma göre toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan kabul edilemez bulduğu, toplum içerisinde utanç duygusunu harekete geçiren, suçlara yüz kızartıcı suçlar denir.

1. Anayasaya Göre Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Anayasamızın 76. Maddesinde milletvekili seçilecek kişilerde aranacak nitelikler arasında yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti bulunmamak hükmüne yer verilmiş ve yüz kızartıcı suçların neler olduğu örnekleme şekilde sayılmıştır. Buna göre;

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/yuz-kizartici-suc-nedir-yuz-kizartici-suclarin-memuriyete-etkisi/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Devamını Oku
Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi